DATA PEGAWAI UMMAHATUL MUKMININ AN NASH
TAHUN AJARAN 2021-2022

No Nama Lulusan
1 Rumaisha Zain Akademi Al-Quran Online Saudi Arabia dan Ummahatul Mukminin
2 Mubarak Darul Hadits Fiyusy Yaman
3 Zainul Arifin Darul Hadits Dammaj Yaman
4 Sri Retno Rahayu  Ma’had Ihyaus Sunnah
5 Marriyah Zain Ummaharul Mukminin